Liba Advisering | Strategisch partner van landbouwers en ondernemers

ALGEMENE VOORWAARDEN ACHTEN BV

In het kader van de wijziging van de Belgische vennootschapswetgeving zal vanaf 01.01.2020 de vennootschap verder actief zijn onder de officiële naam ACHTEN BV. Waar er eventueel nog sprake is van “Achten bvba” dient dit dus ook gelezen te worden als “ACHTEN BV”

Click here to read our mission statement in English

Gegevens

ACHTEN BV
Dorpsstraat 21
3950 Bocholt

T +32 (0) 89 82 15 55
F +32 (0) 89 46 11 79
E Info [at]liba.be

KBO-nummer BE 0895 492 419
KVK-nummer 82985448

1. Toepassingsgebied:

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen ACHTEN BV (ook actief onder de naam Liba en Cowdashboard) en de cliënt. Eventuele algemene voorwaarden van cliënt blijven buiten toepassing. De cliënt wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden van zodra er een opdracht wordt verstrekt aan ACHTEN BV. Deze voorwaarden worden geacht te zijn gekend en aanvaard door de cliënt nu ze deel uitmaken van de eerste informatie aan cliënt en ook volledig ter kennisname beschikbaar zijn op de website www.liba.be.

De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend,  worden afgeleid uit de opdracht en/of de normale voortzetting van de prestaties zonder bezwaar van de cliënt binnen de 4 werkdagen.

Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen worden vastgelegd en ze hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang.

2. Overeenkomst – inhoud opdracht – uitvoeringstermijn:

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de cliënt ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst door ACHTEN BV retour is ontvangen, dan wel op het moment dat deze op (mondeling) verzoek van cliënt is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden gevraagd door de cliënt. De offerte dan wel opdrachtbevestiging dan wel overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie die ten aanzien van de opdracht eerder werd gedaan.

De basisopdracht wordt omschreven in de specifieke overeenkomst met de cliënt en is beperkt tot deze. Uitbreiding van opdracht geeft aanleiding tot aanpassing van de overeenkomst met inbegrip van de te hanteren prijszetting. Bij gebrek aan andersluidende specificatie wordt alsdan het tarief voor regiewerk gehanteerd zoals blijkt uit de gebruikelijke prijzen en tarieven van ACHTEN BV voor dergelijke prestaties.

ACHTEN BV zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht, volgens de normen zoals die gelden binnen de branche. Op geen enkele wijze wordt een bepaald resultaat gegarandeerd. De op ACHTEN BV rustende verbintenis is derhalve een inspannings-verbintenis. ACHTEN BV bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd. ACHTEN BV heeft de mogelijkheid de opdrachten eventueel (deels) uit te besteden aan medewerkers  binnen en buiten het bedrijf waarbij onderhavige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing blijven.

De prestaties worden geleverd binnen een redelijke termijn. Eventueel opgegeven termijnen zijn louter indicatief. ACHTEN BV is geenszins aansprakelijk voor de overschrijding van eventueel bindend opgegeven termijnen waarbij de overschrijding deels of geheel te wijten is aan de cliënt, aan derden of overmacht. Cliënt aanvaardt dat meeropdrachten het eventueel overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden, kan beïnvloeden. Vertragingen in hoofde van externe administraties zijn nooit voor rekening van ACHTEN BV.

3. Duur en opzegging van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. De overeenkomsten zijn tussentijds opzegbaar op één maand mits eenvoudige kennisgeving. De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij de overeenkomst schriftelijk werd opgezegd tegen het einde van de overeengekomen termijn.

4. Onmiddellijke beëindiging om bepaalde reden(en)

In alle gevallen kan de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigd worden indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals: omstandigheden die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen die gehandhaafd blijft zelfs na het gunnen van een regulariseringstermijn van 14 dagen, in geval van concordaat, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt.

In geval van faillissement wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

De cliënt kan ten allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien ACHTEN BV kennelijk in gebreke blijft haar eigen verbintenissen uit te voeren. De cliënt zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling met een respijttermijn van 14 dagen.

5. Opschorting van de uitvoering van de verbintenissen

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van vergoedingen of voorschot(ten), kan de uitvoering van de verplichtingen opgeschort of uitgesteld worden totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Alle gevolgen, kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.

6. Rechten en plichten van de partijen

6.1 Rechten en plichten van ACHTEN BV

Achten BVBA:

voert met de vereiste zorg de haar toevertrouwde opdrachten uit krachtens een middelenverbintenis.

is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid en/of volledigheid van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens en documenten te onderzoeken en bij vaststelling van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat cliënt de betreffende onjuistheden en/of onvolkomenheden heeft weggenomen.

is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien cliënt nalatig is in het nakomen van de verplichtingen die op hem rusten uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

Verbindt zich ertoe om enkel de gegevens van de cliënt te verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het gerechtvaardigd belang.

Verbindt zich ertoe om de persoonlijke gegevens van de klant op een veilige manier te bewaren waarbij eventuele gevoelige persoonsgegevens versleuteld bewaard worden. Alle gegevens die de klant aan ons verstrekt, zullen als vertrouwelijk behandeld worden en zullen enkel aan derden worden doorgegeven in het geval van wettelijke verplichting, algemeen belang of toestemming van de betrokkene.

Verbindt zich ertoe om de gegevens van de betrokkene niet langer te bewaren dan noodzakelijk en/of wettelijk toegestaan.

Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren  aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde.

6.2 Rechten en plichten van de cliënt

De cliënt verbindt er zich toe:

ACHTEN BV alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;

de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, te verrichten;

elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van ACHTEN BV;

indien ACHTEN BV hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;

ingeval medewerkers van ACHTEN BV op de locatie van cliënt werkzaamheden verrichten, zal cliënt kosteloos zorgdragen voor een veilige werkomgeving en de beschikbaarheid van door die medewerkers in redelijkheid benodigde faciliteiten.

na te gaan of de door de ACHTEN BV geleverde documenten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, hiervan onverwijld kennis te geven.

Cliënt is verantwoordelijk voor het eigen gebruik van software, rekentools, cowdashboard en webapplicaties, gegevens, bescheiden en adviezen afkomstig van of ter beschikking gesteld door ACHTEN BV.

U heeft voor alle gegevens die op u betrekking hebben het recht op informatie, verwijdering, correctie, verzet, inzage, overdraagbaarheid van gegevens en verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Voor meer informatie wordt u uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register, bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel, België. Door het louter overmaken van uw gegevens via een (contact)formulier, machtigt u ons om uw persoonsgegevens te verwerken en ze te gebruiken in het kader van intern beheer. Onder “intern beheer” wordt onder meer begrepen de administratie van het cliënteel, het beheer van orders, de leveringen, de facturatie, de diensten, het opvolgen van de solvabiliteit, alsmede de marketing en de persoonsgerichte publiciteit. Het vrijwillig online ter beschikking stellen van uw persoonsgegevens gebeurt echter wel op uw eigen risico. Indien u één of meerdere van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u bij ons terecht op +32 (0) 89/82 15 55 of liba@liba.be.

7. Betalingen

De kosten en vergoedingen worden vastgesteld in de overeenkomst bij gebreke waaraan de op het ogenblik van prestatie binnen ACHTEN BV geldende regietarieven worden gehanteerd voor dergelijke prestaties. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd hetzij retro-actief opgelegd worden of aangepast worden. Deze fiscale heffing is te dragen door de cliënt. De kosten en vergoedingen/erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd. Facturen en/of kosten/ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na betalingsverzoek. Toezending van een vorderingsstaat of factuur impliceert een verzoek tot betaling ervan. Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot: een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002 en een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 50 euro.

Alle betwistingen aangaande kosten en vergoedingen dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na kennisgeving gemotiveerd geformuleerd te worden aan ACHTEN BV. Indien geen (tijdige) betwisting ACHTEN BV bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de ter betaling gestelde diensten.

Indien een einde wordt gesteld/komt aan de overeenkomst zullen de tot op dat ogenblik reeds geleverde prestaties ter uitvoering van de overeenkomst en de daarmee samenhangende betalingsverplichting blijven gelden en alle rekeningen worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

8. Aansprakelijkheid

Indien cliënt van mening is dat zijdens ACHTEN BV sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis en cliënt dientengevolge rechtsmaatregelen wenst te nemen, is hij gehouden, alvorens enige andere (rechts)maatregel te nemen, ACHTEN BV gemotiveerd en  schriftelijk in gebreke te stellen en haar daarbij een termijn te gunnen van minimaal 14 dagen om alsnog in uitvoering te voorzien. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ACHTEN BV in staat wordt gesteld adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de beweerdelijk geleden schade per ommegaande na het ontstaan en ontdekking of ogenblik waarop geacht wordt dat ontdekking mogelijk was, daarvan schriftelijk bij ACHTEN BV meldt. Alle vorderingsrechten van cliënt uit welke hoofde ook jegens ACHTEN BV in verband met het verrichten van werkzaamheden door ACHTEN BV, vervallen in ieder geval na 4 maanden na het moment waarop cliënt kennis kreeg of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze omstandigdheid van mogelijke aan ACHTEN BV toerekenbare tekortkoming tenzij ACHTEN BV hiervan uitdrukkelijk schriftelijk afstand van doet danwel vordering voor de rechter werd gebracht.

ACHTEN BV zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van ACHTEN BV die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de eventuele aansprakelijkheid van ACHTEN BV beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade.

Haar  aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de tussenkomst van de aansprakelijkheidsverzekering. Op eenvoudige aanvraag of via consultatie van de website worden de alsdan toepasselijke polis en dekkingsvoorwaarden kenbaar gemaakt en ter consultatie beschikbaar gesteld.

Voor de behandeling van een specifieke opdracht of indien de cliënt zulks wenst, kan een hogere verzekeringsdekking worden afgesloten op verzoek van de cliënt mits het betalen van een bijkomende premie. Indien, om welke reden dan ook, er geen tussenkomst zou zijn vanwege de aansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van ACHTEN BV beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde facturen voor de verleende diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheidskwestie weze het met een maximum van 2.500,00 euro.

Aansprakelijkheid van ACHTEN BV voor indirecte schade, daaronder tenminste begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.

ACHTEN BV is niet aansprakelijk voor schade die cliënt lijdt als gevolg van gebruik door derden van de door ACHTEN BV geleverde of ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden noch voor verkeerd gebruik of onvolledige gebruik van de verleende adviezen. Sowieso zijn al de werkdocumenten inzake adviezen louter indicatief en vormen ze  niet-definitieve documenten voorwerp van verdere aanpassingen en verwerkingen. Enkel een document voorzien van de gehandtekende vermelding “goed voor uitvoering” kunnen door de cliënt als leidraad ter toepassing op zijn bedrijf gebruikt worden.

Cliënt vrijwaart ACHTEN BV voor aanspraken van derden, medewerkers van ACHTEN BV daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

9. Overmacht en externe omstandigheden

Indien ACHTEN BV tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens Cliënt kan dat tekortschieten  niet aan haar worden toegerekend en is zij niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt c.q. definitief of tijdelijk onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van ACHTEN BV is gelegen.

10. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten c.q. goederen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen computerprogramma’s, rekentools, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, materialen zoals (databank) gegevens, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, memoranda, brochures en voorbereidend materiaal daarvan alsmede andere geestesproducten van ACHTEN BV en dit alles in de meest ruime zin van het woord, berusten en blijven steeds berusten, bij uitsluitend ACHTEN BV of diens licentiegevers.

Cliënt verbindt zich ertoe om deze producten c.q. goederen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven anders dan voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.

11. Hoofdelijkheid

Indien een overeenkomst met twee of meer natuurlijke – en/of rechtspersonen tot stand komt, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.

12. Toepasselijk recht en oplossing van geschillen

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst. Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar het kantoor van de ACHTEN BV is gevestigd.

Voor de disclaimer van Achten BV, klik hier.

© Achten BV 2023 – Alle rechten voorbehouden

Liba Advisering | Strategisch partner van landbouwers en ondernemers