Hittestress

Hittestress

Da afgelopen weken zijn de temperaturen steeds verder gestegen. De voorspellingen geven het zelfde vooruitzicht. Deze temperaturen gaan een negatief effect hebben op uw vee.

 • Gevolgen hittestress
  • Minder voeropname
   • Lagere melkproductie
   • Minder weerstand
   • Opstartproblemen na afkalven
    • Lebmaag
    • Negatieve energie balans
  • Meer kans op pensverzuring
  • Verhoogde kans op uiergezondheidsproblemen
  • Versnelde ademhaling
  • Extra vochtopname
  • Vruchtbaarheid komt onder druk te staan
  • Klauwgezondheid wordt minder – koeien gaan meer rechtstaan door verhoogde ademhaling waardoor de druk op de klauwen groter wordt


Maatregelen tegen hittestress
Er zijn twee maatregelen tegen hittestress, waar bedrijven direct iets aan kunnen doen.

 1. Voedingsmanagement
 2. Klimaat management

Voedingsmanagement

 • Voer met broei aan de kuil wegscheppen en naar de mesthoop of ongemengd opvoeren aan het jongvee
 • Probeer kuil zo strak mogelijk te houden en maak de kuil niet te ver open
 • Preventief kijken of het nog zinvol is om water toe te voegen aan het rantsoen en indien u merkt dat het rantsoen warm wordt beter het water niet meer toe te voegen.
 • Zuren toevoegen in de mengwagen, helpt tegen de broei aan het voerhek
  • Hoeveelheid is afhankelijk van het product dat u gebruikt, vaak +/- 2 liter per ton voer. Indien noodzakelijk zeker doen, maar ben bewust van de kostprijs. Dus durf ook op tijd te stoppen! Als u dan nog zuur op overschot heeft, kunt u dit gemakkelijk laten staan tot de volgende hitte periode.
  • Zuren verminderen de broei maar als de koeien dit niet kennen kan dit de eerste dagen een negatief effect hebben op de opnamen.
 • Twee maal daags voeren
  • ’s morgensvroeg en ’s avonds laat
  • Eén keer per dag de voergoot schoon maken, 2de keer het beste het restvoer op een hoop schuiven
 • Indien u maar een keer per dag voert, is het qua voedingsmanagement het beste dat u ’s avonds voert
 • Drinkbakken zuiver houden
  • Norm is 7 centimeter drinkensbak per koe
   • Bekijk voor u zelf of u deze norm haalt
  • Voldoend druk op uw leidingen – voornamelijk bij sneldrinkers
 • Meer zout voeren
  • Droogstaande koeien echter geen zout bijvoeren
   • Meer kans op zucht in het uier
 • Natriumbicarbonaat
  • Compenseert het natriumbicarbonaat verlies bij aanmaak van veel speeksel tijdens hitte en beperkt kans op pensverzuring
  • Het beste dit de gehele hitteperiode door te voeren maar bouw dit af in periodes dat het terug kouder is!
  • Advies: 200 gram per koe per dag
 • Kies alleen makkelijk verteerbare ruwvoerders
  • Stro en hooi omwisselen voor graskuil (indien het rantsoen + mest dit toelaat)
 • Energiedichtheid van het rantsoen verhogen bij hoog productieve dieren (indien mest dit toelaat)
  • Dit kan eventueel ook met eiwit. Dit is een veilige manier maar  door de omzetting zal ureum vrijkomen. Dit is verlies wat je met de dure eiwit prijs liever niet hebt.
 • Meer bestendig eiwit voeren en minder onbestendig eiwit
  • Gangbare soja deels vervangen door bestendige soja

Klimaatmanagement

 • Boxen en roosters zuiver houden
 • Vliegenbestrijding
  • Mest strohokken regelmatig uit
  • Verzet eenlinghokken wekelijks
  • Gebruik bij voorkeur madendood, stel madendood werkt niet (goed) stel dan volgend jaar een nieuwe aanpak op met bijvoorbeeld roofvliegen
  • Indien koeien allemaal op één plek staan in de stal, heeft u hoogstwaarschijnlijk last van vliegen op de lege plaatsen in de stal – kijk of je dit kunt behandelen
 • Koeien niet opeen drijven
  • In de wachtruimte minder op een drijven
 • Overbezetting vermijden
 • Tijdens heetste momenten op de dag koeien het liefst met rust laten
 • Ventilators maximaal gebruiken
  • ’s nachts terug afzetten wanneer de temperatuur daalt onder de 19 graden
 • Verkoeling via water
  • Direct op de koe
   • Let wel op! – luchtvochtigheid en infectiedruk!
  • Op het dak
 • Koeien ’s nachts weiden of uitloop aanbieden
  • Klimaat is dan aangenaam en de stal kan ook afkoelen

Hittestress tijdens droogstand

Hittestress heeft ook effect op droogstaande koeien en op de ongeboren kalveren

Uit onderzoek blijkt dat droogstaande koeien welke last gehad hebben tijdens de droogstand in de piek 4 á 5 kg minder melk produceren per dag t.o.v. droogstaande koeien welke gekoeld zijn tijdens de hitteperiode.


Echter heeft hittestress bij droogstaande koeien ook effect op (on)geboren kalveren t.o.v. van ongeboren kalveren waarvan de moeder in de droogstand werd gekoeld.

 • Lager geboortegewicht (4 á 5 kg)
 • Mindere biestopname
  • Verminderde immuniteit
 • Verminderde dagelijkse groei
 • Opnamecapaciteit van het voer is minder

Deze kalveren waarvan de moeder tijdens de droogstand hittestress heeft gehad produceren 4 kg melk minder t.o.v. de kalveren waarvan de moeder tijdens hitteperiode in de droogstand wel werd gekoeld. Deze kalveren hebben ook een verhoogde kans dat ze eerder weg gaan van het bedrijf.

Mestmarkt

Op verschillende bedrijven zijn de mest kelders nog niet op een laag niveau. In tegenstelling tot vorig jaar waren ze op dit moment bijna leeg. Dit heeft te maken met het natte voorjaar waardoor er minder mest naar de akkerbouw is gegaan. Nu met de droogte zal er weer minder mest gereden worden. Hierdoor zal de druk op de mestmarkt verder verhogen en de prijzen voor afzet verder oplopen. Probeer indien mogelijk nu al mest af te zetten. Indien je zelf nog kan rijden doe dit maar gebruik verdunde mest (1/3 water 2/3 mest) om verbranding te voor komen. En achteraf is beregenen zeer belangrijk zo lang er geen regen voorspelt wordt.