ALGEMENE VOORWAARDEN BVBA ACHTEN

1. Toepassingsgebied:
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen bvba Achten (ook actief onder de naam Liba
en Cowdashboard) en de cliënt. Eventuele algemene voorwaarden van cliënt blijven buiten toepassing. De cliënt wordt geacht de
algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden van zodra er een opdracht wordt verstrekt aan bvba Achten. Deze
voorwaarden worden geacht te zijn gekend en aanvaard door de cliënt nu ze deel uitmaken van de eerste informatie aan cliënt en ook
volledig ter kennisname beschikbaar zijn op de website www.liba.be
De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend, worden afgeleid uit de opdracht en/of de
normale voortzetting van de prestaties zonder bezwaar van de cliënt binnen de 4 werkdagen.
Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen worden vastgelegd en ze hebben alleen betrekking op de betreffende
overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de
opdrachtbrief voorrang.
2. Overeenkomst – inhoud opdracht – uitvoeringstermijn:
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de cliënt ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst door
bvba Achten retour is ontvangen, dan wel op het moment dat deze op (mondeling) verzoek van cliënt is begonnen met de uitvoering van
de werkzaamheden gevraagd door de cliënt. De offerte dan wel opdrachtbevestiging dan wel overeenkomst komt in de plaats van en
vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie die ten aanzien van de opdracht eerder werd
gedaan.
De basisopdracht wordt omschreven in de specifieke overeenkomst met de cliënt en is beperkt tot deze. Uitbreiding van opdracht geeft
aanleiding tot aanpassing van de overeenkomst met inbegrip van de te hanteren prijszetting. Bij gebrek aan andersluidende specificatie
wordt alsdan het tarief voor regiewerk gehanteerd zoals blijkt uit de gebruikelijke prijzen en tarieven van bvba Achten voor dergelijke
prestaties.
Bvba Achten zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan
worden verwacht, volgens de normen zoals die gelden binnen de branche. Op geen enkele wijze wordt een bepaald resultaat
gegarandeerd. De op bvba Achten rustende verbintenis is derhalve een inspannings-verbintenis. Bvba Achten bepaalt de wijze waarop en
door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Bvba Achten heeft de mogelijkheid de opdrachten eventueel (deels) uit te
besteden aan medewerkers binnen en buiten het bedrijf waarbij onderhavige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing
blijven.
De prestaties worden geleverd binnen een redelijke termijn. Eventueel opgegeven termijnen zijn louter indicatief. Bvba Achten is geenszins
aansprakelijk voor de overschrijding van eventueel bindend opgegeven termijnen waarbij de overschrijding deels of geheel te wijten is aan
de cliënt, aan derden of overmacht. Cliënt aanvaardt dat meeropdrachten het eventueel overeengekomen of verwachte tijdstip van
voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden, kan beïnvloeden. Vertragingen in hoofde van externe administraties zijn nooit voor
rekening van bvba Achten.
3. Duur en opzegging van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.
De overeenkomsten zijn tussentijds opzegbaar op één maand mits eenvoudige kennisgeving. De overeenkomst die is aangegaan voor
bepaalde tijd wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij de overeenkomst schriftelijk werd
opgezegd tegen het einde van de overeengekomen termijn.
4. Onmiddellijke beëindiging om bepaalde reden(en)
In alle gevallen kan de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigd worden indien er redenen
zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:
· omstandigheden die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken,
· de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen die gehandhaafd blijft zelfs na het gunnen
van een regulariseringstermijn van 14 dagen.
· in geval van concordaat, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt.
· in geval van faillissement wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.
De cliënt kan ten allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst
stopzetten, indien bvba Achten kennelijk in gebreke blijft haar eigen verbintenissen uit te voeren. De cliënt zal in elk geval zijn beslissing
laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling met een respijttermijn van 14 dagen.
5. Opschorting van de uitvoering van de verbintenissen
In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van
niet-betaling van vergoedingen of voorschot(ten), kan de uitvoering van de verplichtingen opgeschort of uitgesteld worden totdat de cliënt
aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Alle gevolgen, kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de
cliënt.
6. Rechten en plichten van de partijen
6.1. Rechten en plichten van bvba Achten
· voert met de vereiste zorg de haar toevertrouwde opdrachten uit krachtens een middelenverbintenis.
· is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid en/of volledigheid van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens en
documenten te onderzoeken en bij vaststelling van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden de overeengekomen
werkzaamheden op te schorten totdat cliënt de betreffende onjuistheden en/of onvolkomenheden heeft weggenomen.
· is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien cliënt nalatig is in het nakomen van de verplichtingen die op hem
rusten uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.
· Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld
van de cliënt of zijn gevolmachtigde.
6.2. Rechten en plichten van de cliënt
De cliënt verbindt er zich toe:
· de bvba Achten alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking
te stellen;
· de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, te verrichten;
· elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis
te brengen van de bvba Achten;
· indien de bvba Achten hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en
volledig zijn;
· ingeval medewerkers van bvba Achten op de locatie van cliënt werkzaamheden verrichten, zal cliënt kosteloos zorgdragen voor
een veilige werkomgeving en de beschikbaarheid van door die medewerkers in redelijkheid benodigde faciliteiten.
· na te gaan of de door de bvba Achten geleverde documenten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem
verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, hiervan onverwijld kennis te geven.
Cliënt is verantwoordelijk voor het eigen gebruik van software, rekentools, cowdashboard en webapplicaties, gegevens, bescheiden en
adviezen afkomstig van of ter beschikking gesteld door bvba Achten.

7. Betalingen
De kosten en vergoedingen worden vastgesteld in de overeenkomst bij gebreke waaraan de op het ogenblik van prestatie binnen bvba
Achten geldende regietarieven worden gehanteerd voor dergelijke prestaties. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW)
en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd hetzij retro-actief opgelegd worden of aangepast worden. Deze fiscale
heffing is te dragen door de cliënt. De kosten en vergoedingen/erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van
de cliënt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd. Facturen en/of kosten/ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de
30 dagen na betalingsverzoek. Toezending van een vorderingsstaat of factuur impliceert een verzoek tot betaling ervan. Laattijdige
betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:
· een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2
augustus 2002,
· een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een
minimum van 50 eur.
Alle betwistingen aangaande kosten en vergoedingen dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na kennisgeving gemotiveerd
geformuleerd te worden aan de bvba Achten. Indien geen (tijdige) betwisting de bvba Achten bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt
akkoord gaat met de ter betaling gestelde diensten.
Indien een einde wordt gesteld/komt aan de overeenkomst zullen de tot op dat ogenblik reeds geleverde prestaties ter uitvoering van de
overeenkomst en de daarmee samenhangende betalingsverplichting blijven gelden en alle rekeningen worden op het moment van de
beëindiging direct opeisbaar.
8. Aansprakelijkheid
Indien cliënt van mening is dat zijdens Bvba Achten sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis en
cliënt dientengevolge rechtsmaatregelen wenst te nemen, is hij gehouden, alvorens enige andere (rechts)maatregel te nemen, Bvba
Achten gemotiveerd en schriftelijk in gebreke te stellen en haar daarbij een termijn te gunnen van minimaal 14 dagen om alsnog in
uitvoering te voorzien. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
Bvba Achten in staat wordt gesteld adequaat te reageren.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de beweerdelijk geleden schade per ommegaande
na het ontstaan en ontdekking of ogenblik waarop geacht wordt dat ontdekking mogelijk was, daarvan schriftelijk bij Bvba Achten meldt.
Alle vorderingsrechten van cliënt uit welke hoofde ook jegens Bvba Achten in verband met het verrichten van werkzaamheden door Bvba
Achten, vervallen in ieder geval na 4 maanden na het moment waarop cliënt kennis kreeg of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan
van deze omstandigdheid van mogelijke aan bvba Achten toerekenbare tekortkoming tenzij bvba Achten hiervan uitdrukkelijk schriftelijk
afstand van doet danwel vordering voor de rechter werd gebracht.
Bvba Achten zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan
worden verwacht. Indien cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Bvba Achten die bij zorgvuldig handelen zou zijn
vermeden, is de eventuele aansprakelijkheid van Bvba Achten beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade.
Haar aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de tussenkomst van de aansprakelijkheidsverzekering. Op eenvoudige aanvraag of via
consultatie van de website worden de alsdan toepasselijke polis en dekkingsvoorwaarden kenbaar gemaakt en ter consultatie beschikbaar
gesteld.
Voor de behandeling van een specifieke opdracht of indien de cliënt zulks wenst, kan een hogere verzekeringsdekking worden afgesloten
op verzoek van de cliënt mits het betalen van een bijkomende premie. Indien, om welke reden dan ook, er geen tussenkomst zou zijn
vanwege de aansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van bvba Achten beperkt tot het bedrag van de door de cliënt
betaalde facturen voor de verleende diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheidskwestie weze het met een maximum van
2.500,00 EUR.
Aansprakelijkheid van Bvba Achten voor indirecte schade, daaronder tenminste begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Bvba Achten is niet aansprakelijk voor schade die cliënt lijdt als gevolg van gebruik door derden van de
door Bvba Achten geleverde of ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden noch voor verkeerd gebruik of onvolledige gebruik van de
verleende adviezen. Sowieso zijn al de werkdocumenten inzake adviezen louter indicatief en vormen ze niet-definitieve documenten
voorwerp van verdere aanpassingen en verwerkingen. Enkel een document voorzien van de gehandtekende vermelding “goed voor
uitvoering” kunnen door de cliënt als leidraad ter toepassing op zijn bedrijf gebruikt worden.
Cliënt vrijwaart Bvba Achten voor aanspraken van derden, medewerkers van Bvba Achten daaronder begrepen, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van cliënt of van onveilige situaties in
diens organisatie.
9. Overmacht en externe omstandigheden.
Indien Bvba Achten tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens Cliënt kan dat tekortschieten niet aan haar worden
toegerekend en is zij niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt c.q. definitief of tijdelijk onmogelijk
wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van Bvba Achten is gelegen.
10. Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten c.q.
goederen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen computerprogramma’s, rekentools, werkwijzen, adviezen, (model)contracten,
materialen zoals (databank) gegevens, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, memoranda, brochures en voorbereidend
materiaal daarvan alsmede andere geestesproducten van bvba Achten en dit alles in de meest ruime zin van het woord, berusten en
blijven steeds berusten, bij uitsluitend bvba Achten of diens licentiegevers.
Cliënt verbindt zich ertoe om deze producten c.q. goederen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven
anders dan voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.

11. Hoofdelijkheid
Indien een overeenkomst met twee of meer natuurlijke – en/of rechtspersonen tot stand komt, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk
voor de volledige nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst
12. Toepasselijk recht en oplossing van geschillen
De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst. Elke betwisting van welke aard ook
behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar het kantoor van de bvba Achten is gevestigd.